Mesdames, Messieurs,

L’Ambassade de Madagascar à Genève invite les personnes de nationalité malagasy — les binationaux — les descendants de Malagasy et les Malagasy de cœur (Zanatany) à accorder quelques minutes et prendre part au sondage qui s’inscrit dans l’élaboration de la politique nationale de la diaspora en répondant aux questionnaires qui se trouve à l’adresse

 https://sondage-ambassade-madagascar.ch .

L’Ambassade vous saurait gré de diffuser ces questionnaires à votre entourage ainsi qu’à  d’ autres personnes qui pourraient être concernées.

 Avec nos remerciements anticipés.

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Ny Masoivohon’i Madagasikara eto Genève dia manasa ny teratany Malagasy, ireo mizaka zom-pirenena roa, ireo taranaka Malagasy ary ireo Zanatany, hanokana minitra vitsy hamaliana ireo fanontaniana vitsivitsy hita ato amin’ny adiresy: 

https://sondage-ambassade-madagascar.ch.

Izany no natao dia ho fandraisana anjara mavitrika amin’ny fitsapan-kevitra ho famolavolana ny politikam-pirenena mikasika ny Malagasy ampielezana.

Maneho sahady fankasitrahana ireo izay vonona hanaparitaka io fitsapan-kevitra io ho an’ny manodidina sy ireo mety ho voakasik’ireo fanontaniana ny Masoivohon’i Madagasikara eto Genève, ary manolotra fisaorana sy firarian-tsoa ho antsika tsirairay avy sahady.

Ny asa vadi-drano hono tsy vita raha tsy hifanakonana.

Misaotra Tompoko.

 

ÉQUIPE DE L’AMBASSADE DE MADAGASCAR

Tél. : 022 740 16 50

Fax : 022 740 16 16

logo_zanaky Madagasikara