————

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’amélioration des services offerts au public,  l’Ambassade de Madagascar à Genève invite les associations, les fondations, les ONG ou autres groupements qui ont un lien avec Madagascar à remplir le formulaire ci-après,  puis le renvoyer à l’adresse ambamadsuisse@bluewin.ch.

D’avance, nous vous adressons nos sincères remerciements de votre précieuse collaboration.

————

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Mba ho fanatsarana ny tolotra hoan’ny be sy ny maro, ny Masoivohon’i Madagasikara eto Genève dia manasa ireo fikambanana, vondrona na tarika isan-karazany izay manana fifandraisana amin’ny Madagasikara hameno ny fitehirizana an-tsoratra voatondro etsy ambany, ary handefa izany amin’ny adiresy ambamadsuisse@bluewin.ch.

Maneho sahady fankasitrahana ary manantitra ny fisaorana amin’ny fiaraha-miasa.